Verslag Openbare Jaarvergadering Dorpsvereniging Piershil

 

Verslag Openbare Jaarvergadering dd. 17 oktober 2018

Aanwezig: ca 60 personen.

Welkom en inleiding door Peter de Lange:

We zijn erg blij met de grote opkomst, bedoeling van vanavond: elkaar leren  kennen, van elkaar weten wat we doen, wat we fijn en prettig vinden in Piershil, hoe we dat denken te bewaren ook na de herindeling, wat we hopen voor Piershil, hoe we dat denken te doen en welke rol de dorpsvereniging / dorpsraad hierin nu en in de toekomst moet vervullen.

Er volgen 9 korte presentaties door vertegenwoordigers van organisaties en/of instellingen. Tussendoor wordt de uitslag van de enquête besproken en is er een pauze.

 

Presentaties:

Jantine Blok (directeur openbare basisschool Piershil): een school met PIT; plezier, inzet en talentontwikkeling zijn kernwoorden van de school. Met veel aandacht voor  culturele ontwikkeling. Ook buiten de reguliere schooltijden vervult de school een rol en steeds weer wordt de samenwerking en samenhang gezocht met Piershil en de bewoners. Zo zijn de  jeugdboeken uit de vroegere bibliotheek ondergebracht in deze school, de boeken worden  beheerd door leerlingen uit de bovenbouw. Er gaan kinderen op bezoek in Heemzicht en er is volop samenwerking met Welzijn Hoeksche Waard.

Tineke Booij vertelt over haar werkzaamheden als paardenmasseur en haar bedrijf als hondenuitlaat- en hondenlogeeradres. Volgend jaar kunt u er ook terecht voor massages en acupressuur-behandelingen van gezelschapsdieren zoals oa honden en katten. De behandelingen zorgen voor een beter of sneller herstel na operaties of bij blessures, maar hebben ook een helende invloed bij gedragsproblemen.

Tussendoor brengt Gerard den Boer, wethouder Korendijk  het goede nieuws dat B&W heeft besloten geld vrij te maken voor een opknapbeurt van de kinderboerderij Piershil.

Rianne Nieuwenhuizen (ouderling van de kerk in Piershil) vertelt over de activiteiten van de kerk, die zich niet beperken tot alleen de zondagsdienst. Zo zijn er ook diverse bijbelkringen, bv in Heemzicht, de vrouwenvereniging, een op kinderen gerichte kring.

Maar ook de verkoop in de Loods, het houden van huisbezoeken, het meedraaien in de weeksluitingen binnen Heemzicht, het uitgeven van het blad de Heuvel, en natuurlijk de diaconie behoren tot de kerkelijke bezigheden. Haar wens is dat de kerk een centraal punt is en blijft binnen Piershil, ook voor niet-kerkbezoekers.

Martijn Verweijen (als organisator van conditietraining en als vertegenwoordiger van het Hoeksche Waards Landschap):  in de gymzaal van de Wurf wordt elke donderdagavond om 20.00 uur (nieuwe aanwas leden welkom) conditietraining gegeven. Deze training bestaat uit een mix van voetbal, basketbal en werken met toestellen.

De Heemtuin (entree tussen de kerk en Heemzicht)  is al uitgebreid aan bod geweest tijdens een lezing in mei. Nu vestigt hij de aandacht op oa. het  project “herinrichting van het Piershilse Gat”. Daar ontstaat een robuust gebied met vooral “natte natuur”, en aandacht  voor recreatief medegebruik. Het gebied gaat een belangrijke schakel worden in een keten van werkzaamheden om de aanwezigheid van zoet water te garanderen in deze contreien.

De uitslag van de enquête,

Gepresenteerd door Wouter Nieuwenhuizen (bestuurslid van de dorpsvereniging Piershil):

Piershil is een dorp met nu ongeveer 1600 inwoners; met zowel een hoger percentage jongeren als  ouderen dan gemiddeld elders in Nederland. Vanaf 2025 wordt krimp verwacht en dan zou, volgens de nu gebruikte prognoses, het aandeel 65+ en zelfs 80+ aanzienlijk stijgen.

Er zijn in totaal een kleine 60 ingevulde enquête-formulieren teruggekomen:

  1. Wat vinden de inwoners van belang en kenmerkend voor Piershil: rust, kleinschalig, vriendelijk, veilig, agrarische omgeving;
  2. Wat vinden ze goed gaan: rust, groen, huidige werkzaamheden om het openbaar gebied op te knappen zoals de speelvoorzieningen, het repaircafe, evenementen als de Nazomerkriebels, de Loods etc..
  3. Minder zijn de inwoners te spreken over: het vele snelle en zware verkeer, de daaruit volgende verkeersonveiligheid, achteruitgaan van voorzieningen als dorpshuis en cafe, het ontbreken van voorzieningen voor jeugd van de tienerleeftijd, het ontbreken van voldoende visie bij de gemeente, het ontbreken van goede dialoog met de bewoners.
  4. De droom van de invullers: meer voorzieningen zoals bv sportschool, horeca; activiteiten zoals Cultuur- en Kunstmarkt, Nazomerkriebels etc; een actieve dorpsvereniging en het behoud van de eigenheid van Piershil ook na de  herindeling.
  5. De rol van de dorpsvereniging zou moeten zijn: het verbinden van/ met en voor de inwoners; het verbinden van Piershil met de toekomstige gemeente Hoekse Waard en het activeren, stimuleren, coördineren van voorzieningen en activiteiten.
  6. Genoemd als gewenste thematafels worden: voorzieningen/activiteiten voor de jeugd;  voorzieningen als horeca/winkels/woningen; verkeer en verkeersproblematiek; stimuleren van activiteiten.

De resultaten van de enquête zijn hier te downloaden

Aanvulling Peter de Lange vwb de bevolkingsopbouw: dit zou nog kunnen ombuigen door de krappe woningmarkt in de steden, het bouwen in kernen zoals Piershil, waardoor je meer jonge gezinnen aantrekt.

Vervolg presentaties:

Na de pauze deelt Arie Kamerling (directeur Heemzicht) zijn droom over het mogelijke gebruik van het na 1 januari leegstaande gemeentehuis Korendijk. Het pand, recht tegenover het uit zijn jasje groeiende Heemzicht biedt onvoorstelbaar veel mogelijkheden.

Heemzicht bergt steeds meer bijna algemene functies zoals bibliotheekvoorzieningen (in de gangen), huisartspost, er is een kapsalon, spreekruimtes voor diverse welzijnsorganisaties, ruimte om te vergaderen, het restaurant.

Bij gebruik van het huidige gemeentehuis kun je denken aan zaken als kleine startende bedrijven, horeca, misschien zelfs het verplaatsen van de supermarkt, kleine woningen bedoeld voor tijdelijk gebruik, ruimtes voor zogenaamde respijtzorg. Hij daagt alle inwoners uit om mee te dromen en deze ideeën kenbaar te maken.

Dat het al verder is dan alleen dromen, wordt aangevuld door wethouder Paul Boogaard.

Het gemeentebestuur is van mening dat het gemeentehuis teruggegeven zou moeten worden aan de inwoners en is op diverse fronten druk in gesprek. (dit alles wordt uitgebreid belicht in een artikel van het AD vrijdag 18 oktober).

Ruud Nobel (namens scoutingvereniging Suanablake): deze vereniging (opgericht in 1987) is een waterscoutingvereniging met als vaste stek: WSV de Put bij Nieuwendijk. Er zijn ongeveer 40 jeugdleden, een aantal 25+ers en bestuursleden. Gebruikelijk bij de scouting is het principe “oud leert jong”,  kinderen worden lid, pikken al spelenderwijs kennis en vaardigheden op en dragen die, als ze zelf iets ouder worden, weer over aan jongere kinderen. De vereniging heeft zelf een wachtschip en een aantal kleinere boten. Het doel is te leren zelfstandig te zeilen, dat alles volgens de officiele diploma’s. Jaarlijks hoogtepunt is het zomerzeilkamp.

Frank Vos van de Piershilse ijsclub: de ijsclub is al opgericht in 1897!  Sinds 1966 zitten ze op de huidige plek waar ook een eigen clubhuis wordt beheerd. Er zijn 155 betalende leden, de ijsbaan (50 x 200 m) en het clubhuis worden ook gebruikt voor andere evenementen zoals activiteiten van de Oranjevereniging, als parkeerplaats voor de Cultuur- en Kunstmarkt, voor het evenement Nazomerkriebels. Vrijwilligers zijn, net als voor andere verenigingen, ontzettend belangrijk (hierbij een oproep!). Omdat “ijs” een ongewis en niet goed te voorspellen iets is, is snel schakelen en organiseren van enorm belang.

Dick Andeweg vertelt iets wat heel veel mensen in de zaal niet weten: er is binnen Piershil een zangkoor Popkorn actief (nieuwe leden zeer welkom!), het repertoire is lichte muziek / popmuziek. Elke maandagavond wordt geoefend in ’t Kraaienest (obs) van 20.00 – 22.00 uur.

De laatste presentatie is van Ton Kooijman. Hij brengt de Cultuur- en Kunstmarkt onder de aandacht en het aanstaande Sinterklaasfeest. Bij beide evenementen vinden de organisatoren het van groot belang zoveel mogelijk inwoners van Piershil erbij te betrekken. De Cultuur- en Kunstmarkt 2018 begon met een koffiebijeenkomst (met zang van een troubadour) waarbij speciaal Heemzicht-bewoners genodigd waren, voor het Sinterklaasfeest wordt ‘gebruik gemaakt’  van schoolPieten en wordt ook Heemzicht bezocht.

Na een dankwoord van Peter de Lange voor de vlotte presentaties en duidelijke weergave van de enquête-uitslag is er tijd voor vragen:

Bas Schelling (dorpsvereniging Goudswaard) vraagt of we de uitslag van de enquête wel als representatief mogen zien, omdat er maar zo weinig zijn ingevuld?

Antwoord Wouter (namens de dorpsvereniging): natuurlijk vindt ook de dorpsvereniging het jammer dat er niet meer enquêtes zijn ingevuld/ingeleverd. Toch durven we de antwoorden als representatief te zien. Ze zijn in al hun diversiteit qua hoofdlijn zeer eenduidig.

Thematafels:

Omdat er verder geen vragen zijn, wordt Judith Prins gevraagd te presenteren wat de werkzaamheden zijn van de thematafel / werkgroep dijkenoverleg. Dit zou als voorbeeld of inspiratiebron kunnen dienen voor nieuw op te richten werkgroepen.

Judith Prins: allereerst geeft ook zij aan zeer verheugd te zijn met de grote opkomst. Kenmerkend voor Korendijk is dat het doorgaande (ook zware) verkeer vooral gebruik maakt van de oude dijkenstructuur. Pas in 2002 is bv het Buitenom in gebruik genomen. In 2009 zijn de bewoners van Sluisjesdijk in overleg gegaan met de gemeente over de overlast door het verkeer. Er is een onderzoek uitgezet dat een enorm hoge respons te zien gaf. Daaruit is de werkgroep dijkenoverleg ontstaan die aan de weg timmert met gesprekken bij de gemeente, de Provincie, het SOHW, het Waterschap. Er wordt ingesproken bij de gemeente als er plannen liggen met gevolgen voor verkeer en gebruik van de wegen. En dat is vrijwel altijd een gevolg, dus er wordt vaak ingesproken en nauwgezet contact onderhouden met de politiek en bestuurders.

Voor de leden betekent het veel nota’s en andere stukken lezen, ca 1 x per maand vergaderen, schrijven van zienswijzen. Het is en blijft een zaak van lange adem, maar langzaamaan worden er successen geboekt en heeft deze werkgroep het gevoel dat ze wordt gezien, gewaardeerd en de moeite waard gevonden om contacten mee te onderhouden. Successen zijn bv: ze worden vaker en eerder betrokken bij plannen en overleg; er wordt ze om advies gevraagd; er is grote invloed uitgeoefend bij het bespreken van de vervoersplannen voor de windturbines; de werkgroep is gesprekspartner bij het overleg over de zgn vorkenstructuur en als laatste: inmiddels is het zeker dat het nieuwe TienGemeten-fietspad de ijsbaan ongemoeid zal laten.

Hr. Kobach complimenteert de werkgroep met hun inzet om de aanvoerroute van de windturbines van de dijken te weren, zonder deze inzet zou de aanvoer nl zeker via de dijkenroute gegaan zijn.

Vanuit de zaal wordt geïnformeerd naar een fonds (compenserende maatregelen windturbines); hoe groot is dat en wie gaat het beheren? Toelichting door wethouder Gerard Boer: het overleg over dit compensatieplan (tussen de vergunningverlener Provincie en de ontwikkelaar) is vooralsnog stopgezet. Vanuit Korendijk worden ontwikkelingen nauwgezet gevolgd.

Raadslid Leon Hoek geeft aan dat inwoners van heel Korendijk altijd rechtstreeks raadsleden kunnen benaderen met vragen en/of opmerkingen.

Afsluiting:

Peter de Lange vat de bijeenkomst samen en vestigt eenieders aandacht op de website van de dorpsvereniging. www.dorpsverenigingpiershil.nl of www.swaneblake.nl

We streven naar het werken met een jaarthema, zodat er een jaar lang focus is op een onderwerp. Nadere berichten volgen op deze website, maar er wordt ook alvast een voorjaarsvergadering aangekondigd.

 

Het officiële deel is hiermee gesloten, iedereen wordt hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid en we eindigen met een drankje/hapje.