Jaarvergadering 2017

Op 11 oktober is de jaarlijkse Openbare Jaarvergadering van de Dorpsvereniging Piershil gehouden  ‘Int Achterste’ (de nieuwe vergaderaccomodatie in Heemzicht).

Hoewel het aantal belangstellenden beperkt was, kunnen we terugkijken op een geslaagde avond met veel informatie en uitwisseling van plannen en ideeën.

Na een welkomstwoord door voorzitter Corrie Heikoop, gaf Jan Dekker een overzicht van de activiteiten en onderwerpen waarmee de dorpsvereniging zich het afgelopen jaar heeft bezig gehouden zoals:

  • De acties om zwerfafval op te ruimen uit straten en plantsoenen,
  • Het aankaarten van de overlast en onveiligheid veroorzaakt door zwaar verkeer op de smalle dijken in Piersil (met name op de Sluisjesdijk),
  • Het in beroep gaan tegen het besluit van de provincie voor de vergunningverlening om 5 hoge (200m) windturbines aan het Spui te plaatsen, die de leefbaarheid in Piershil zullen aantasten,
  • Het intensiveren van de contacten met en tussen de inwoners van Piershil door de Piershilse Krant, een vernieuwde website, een (digitale) Nieuwsbrief en via de sociale media Facebook en Twitter,
  • Er wordt overwogen om de juridische vorm van de Stichting SwaneBlake om te zetten naar een vereniging, waarvan de inwoners van Piershil lid kunnen worden en zo actief mee kunnen praten over de door de dorpsvereniging te ondernemen activiteiten om de leefbaarheid in Piershil te vergroten,
  • Met de gemeente Korendijk is dit jaar een convenant gesloten om mee te denken met de plannen van de gemeente en hen gevraagd en ongevraagd van adviezen te voorzien.

Jan benadrukte in zijn overzicht  het toenemende belang van de dorpsverenigingen in de verschillende kernen van Korendijk met het oog op de komende gemeentelijke herindeling en daarbij onvermijdelijke grotere afstand tussen de inwoners van Piershil en het lokale bestuur.

Vervolgens gaf Nelleke van Buren namens de gemeentelijke buitendienst een kijkje in de keuken van  deze dienst. Het blijkt behoorlijk ingewikkeld om te zien welke diensten van gemeente, waterschap of provincie verantwoordelijk zijn voor zaken als wegenonderhoud, groenvoorziening e.d.
Ook voor de dienst zelf is het  niet altijd te voorkomen, dat een net gerepareerde weg weer open moet omdat een kabelmaatschappij er een kabel moet leggen voor internet of TV. Omdat aan alle werkzaamheden een prijskaartje hangt zoek de gemeentedienst steeds naar een goede afweging tussen prijs en kwaliteit. Hierbij gelden voor alle kerndorpen van Korendijk dezelfde kwaliteitsmaatstaven.


Tenslotte vertelde Nathalie Nuij met enthousiasme over haar werk als straatcoach; hoe ze contacten legt met jongeren en luistert naar hun wensen en problemen. Ze probeert hiervoor begrip te wekken bij de inwoners en tegelijkertijd de overlast in de dorpen tegen te gaan. Ze steekt niet onder stoelen of banken dat dit alles en zaak van lange adem is en roept de aanwezigen op om vooral ook melding te maken van incidenten, zodat die aangepakt en hopelijk opgelost kunnen worden.

Het hele verslag van de jaarvergadering vindt u hier