Zorg om de dijken i.v.m. de bouw van de windturbines aan het Spui.

 

Nu de Raad van State het beroep tegen plaatsing van windturbines aan het Spui heeft afgewezen, lijkt weing de bouw meer in de weg te staan. Omdat de bouw van de 5 enorme windturbines veel aan- en afvoer van bouwmaterialen met zich mee zal brengen heeft Judith Prins op dinsdag 13 februari jl. tijdens de raadsvergadering van de gemeente Korendijk ingesproken over de vervoersproblematiek. Namens de Dorpsverening Piershil, het Dijkenoverleg, de dorpsverenigingen van Nieuw-Beijerland en Goudswaard en actie Comité Duik in de Dijk uit Zuid Beijerland uitte zij haar grote zorg voor de mogelijke schade aan de dijken en daaraan liggende woningen als dit zware vervoer langs de dijken zal gaan plaatsvinden. Zij hield een vurig pleidooi om alles in het werk te stellen om de aan- en afvoer van (bouw)materialen zoveel mogelijk over water te laten plaatsvinden en over eventueel nieuw aan te leggen(tijdelijke) wegen om zo de nu al overbelaste dijken en wegen zoals de Sluisjesdijk, de Molendijk, de Oudendijk en Zwartsluisje te ontzien.

Zij wees de gemeente nadrukkelijk op de zorgplicht die zij heeft t.o.v. haar inwoners ter voorkoming van schade aan persoonlijke eigendommen (woningen en gebouwen) en de bescherming van het leefklimaat. In de praktijk blijkt het zeer moeilijk om door verkeer toegebrachte schade aan woningen aan te tonen en vergoed te krijgen en “voorkomen is altijd beter dan genezen”.

Zowel de raadsleden van de verschillende politieke partijen als de betrokken wethouder deelden de zorg en zegden toe al het mogelijke te doen om het vrachtverkeer zoveel mogelijk te weren van de dijken en dorpskernen. Een lastig punt is wel dat (nog) niet bekend is in hoeverre de gemeente nog voldoende zeggenschap heeft over vervoersvergunningen, daar de gemeente buitenspel is gezet.

De dorpsverenigingen en het Dijkenoverleg zullen de ontwikkelingen en de op te stellen transportplannen nauwlettend volgen en hier zo nodig tegen in het geweer komen.

 

Met de Provincie is inmiddels contact gelegd. Bij het Waterschap zullen de zorgen en bezwaren ook worden neergelegd. Een gedeelte van de route zal over waterschapswegen voeren Het waterschap heeft mogelijk nog wel invloed op het verstrekken van vervoersvergunningen.