Vergroting van de veiligheid op Piershilse dijken.

Werkzaamheden Molendijk/Steegjesdijk in Piershil

Waterschap Hollandse Delta start op 14 november 2018 met het aanbrengen van verkeersremmende en veiligheidsvergrotende maatregelen op de Molendijk en Steegjesdijk in Piershil.

Deze werkzaamheden hangen nauw samen met de gevoelde onveilige situatie sinds de afsluiting van de Spuiweg.

Het “Dijkenoverleg Korendijk” heeft zich samen met de gemeente Korendijk de laatste maanden intensief ingezet om de onveilige situatie bij de provincie en het waterschap aan te kaarten.

Waterschap Hollandse Delta heeft eerder dit jaar besloten de Spuiweg af te sluiten, omdat door het bijzondere bouwverkeer vanwege de bouw van windmolens de verkeersveiligheid van met name fietsers niet meer geborgd kan worden.

Het waterschap is met de gemeente in gesprek gebleven en heeft de reacties vanuit de omgeving gezien en gehoord. Alhoewel de omleidingsroute via de Molendijk en Steegjesdijk verkeerstechnisch is ingericht en berekend op het extra verkeer, wordt de situatie als onveilig ervaren.

Uitvoering maatregelen

Het waterschap heeft nu besloten om een aantal van de werkzaamheden aan de Molendijk en Steegjesdijk, die op de planning stonden voor na 2022, naar voren te halen.
Dit betekent dat het waterschap, als de weersomstandigheden het toelaten, in de nachten van 14 en 15 november 2018 werkt aan het aanbrengen van verkeersremmende en veilgheidsvergrotende maatregelen. We gaan vier verkeersplateaus aanleggen op de kruisingen met de Molendijk en Steegjesdijk. De kruisingen worden gelijkwaardig, zoals gebruikelijk bij dit type weg, waardoor rechts voorrang heeft. Deze verandering van voorrangssituatie zal ook duidelijk worden aangegeven door bebording. Ook de verlichting bij de kruisingen wordt aangepakt, zodat het zicht en de zichtbaarheid van de weggebruiker vergroot wordt. Daarnaast worden  tijdelijk snelheidsinformatiepanelen (de zogenaamde smiley-borden) en mottoborden geplaatst. Hierdoor worden de weggebruiker attent gemaakt op de snelheid die gereden wordt en de wenselijke snelheid.

De uitvoering van de werkzaamheden zal tijdelijk tot overlast leiden. Geprobeerd wordt om dit tot een minimum te beperken.

Gedrag op de weg

Verkeersveiligheid verbetert vooral als iedereen zich aan de regels houdt. Daarom roept het waterschap weggebruikers op om rekening te houden met elkaar en de verkeersregels na te leven.