Historie dossier Verkeer

Binnen de gemeente Korendijk wordt al tientallen jaren overlast ervaren door het verkeer.

Rond 2003 zijn hiervoor het Buitenom en de randweg Zuid Beijerland aangelegd waardoor grote delen van de dijken meer ontlast worden, met name ook door het zware- en landbouwverkeer. Een aantal knelpunten zijn helaas in stand gebleven  (Steegjesdijk / Molendijk richting Goudswaard en Zwartsluisje / Sluisjesdijk Zuid Beijerland / Piershil.

Sinds 2009 hebben een aantal bewoners van de Sluisjesdijk en het Zwartsluisje met name bij de gemeente aandacht gevraagd voor de toenemende overlast. De eerste jaren werden veel punten ontkend en kregen de bewoners telkens te horen dat de infra structuur voldeed. Bij uitbreidingen van bedrijven en nieuwbouw kwam ditzelfde antwoord.

Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen bewoners, waterschap en gemeente. Dit heeft geresulteerd in het verwijderen van een verkeersslinger bij de komgrens met daarvoor in de plaats een wegversmalling, display en een korte periode snelheidscontroles. Ook werd door de gemeente bij de bedrijven aandacht gevraagd en hun verzocht het verkeer terug naar de snelweg via het Buitenom te laten rijden, deze actie is zinloos gebleken.

De bewoners hebben in 2011 Veilig Verkeer Nederland ingeschakeld en deze hebben de situatie onderzocht met de conclusie dat de dijk een Verkeersonveilige situatie  (VOS) was. Hun adviezen heeft de gemeente niet overgenomen.

De bewoners hebben in 2016 een onderzoek gedaan naar de overlast van het Zwartsluisje en de Sluisjesdijk onder bijna alle bewoners. Dit onderzoek is naar diverse overheden en de provincie gestuurd. Ook is dit onderzoek naar de dorpsverenigingen gestuurd en toen is het initiatief genomen om gezamenlijk met het verkeer aan de slag te gaan.

In 2016 heeft de gemeente een onderzoek laten doen naar het vrachtverkeer Zwartsluisje / Sluisjesdijk door XTNT, Gerard Tertoolen. Dit onderzoek is met enkele bewoners besproken en er verder tot nu toe niets mee gedaan. Tijdens deze presentatie gaf de heer Tertoolen aan dat de situatie op Zwartsluisje / Sluisjesdijk onhoudbaar is enkel erger zal worden zonder ingrijpen.

Medio 2017 zijn we met een aantal afgevaardigden van drie dorpsverenigingen start gegaan en hebben diverse gesprekken gevoerd met gemeente, wethouder van Waveren (verantwoordelijk voor verkeer binnen de Hoeksche Waard) en de gedeputeerde verkeer van de Provincie Zuid Holland. Ons is toegezegd dat wij betrokken zouden worden bij het grote onderzoek wat momenteel plaatsvindt binnen de Hoeksche Waard, de zogeheten vorkenstructuur. Helaas is men tot op heden niet deze belofte nagekomen.

In januari 2018 is de werkgroep Dijkenoverleg Korendijk opgericht, vanuit het overleg met Duik in de dijk, Zuid Beijerland en Dorpsvereniging De Coorndijk en Dorpsvereniging Piershil. Tezamen blijft deze werkgroep invloed uitoefenen op de overheden die verantwoordelijk zijn voor de infrastructuur in Korendijk.

Leden zijn:
Bas Hensen, John Bouman en Judith Prins(voorzitter) namens dorpsvereniging Piershil
Ali van der Plas (secretaris), Willy Spaan namens Duik in de dijk , Zuid Beijerland
Jan Carel Dieckman, bewoner Zwartsluisje, Zuid Beijerland
Leonard de Vries en Andrea Graaf namens Coorndijk te Goudswaard

Actuele acties:

  • Contact onderhouden over voortgang (Vorkenstructuur) Verkeers en Vervoersplan / onderzoek Hoeksche Waard breed.
  • Contact gehad met projectleider Fietspaden Provincie Zuid Holland, deze zal in ieder geval bij het brede onderzoek in de Hoeksche Waard onze bevindingen onder aandacht brengen.
  • Aandacht gevraagd voor het vervoer van het windmolenpark, zou via de dijken vervoerd moeten worden en zal vooral op het Zwartsluisje, Sluisjesdijk, Molendijk Piershil en Oudendijk Piershil veel overlast geven (wordt ’s nachts gedaan) en schade kunnen veroorzaken.
  • Informatie verzamelen plan vakantie woningen in Nieuwendijk
  • Informatie verzamelen plan Mosselman, in hoeverre men ook aandacht heeft voor de infrastructuur
  • Informatie verzamelen plan Leenherenpolder, in hoeverre men ook aandacht heeft voor de infrastructuur
  • Plannen van afspraken met nieuwe Dijkgraaf en projectontwikkelaars