Verslag Openbare Jaarvergadering Dorpsvereniging Piershil 2019

Openbare vergadering 17 oktober 2019 (download verslag)

Locatie: Piershil gemeentehuis

Aanwezig: ca. 45 personen.

Het wordt een levendige avond met veel onderlinge reacties en aanvullingen van alle aanwezigen. In dit verslag zijn de opmerkingen gegroepeerd per onderwerp, het is meer een weerslag van de avond dan dat het notulen van die avond bedoelen te zijn.

 • Welkom aan alle aanwezigen, waarbij Peter de Lange (voorzitter) ook dank uitspreekt richting de gemeente dat de dorpsvereniging, vooruitlopend op alle afspraken, vanavond het gemeentehuis hiervoor mag gebruiken.
 • Gemeentehuis Korendijk, bestemming en gebruiksmogelijkheden wordt voor de pauze kort besproken. De gemeente heeft tijd nodig een overzicht te maken van alle vastgoedvoorzieningen en hun mogelijke bestemmingen. Maar ook afgesproken is dat het de dorpsvereniging Piershil toegestaan is zogenaamde pop-up-activiteiten te organiseren. Diverse praktische afspraken zullen nog gemaakt moeten worden (denk aan beheer, onderhoud, kosten water/elektra/verwarming, sleutelbeheer), maar voor ons als dorp/inwoners/verenigingen is nu de mogelijkheid om wensen in beeld en tot uitvoering te brengen. Het moge ook duidelijk zijn dat voor het tot uitvoering brengen veel mensen nodig zijn.

Na de pauze wordt dit onderwerp verder besproken en komen de volgende mogelijkheden/wensen op tafel:

 • Een ruimte om bij elkaar te komen, ook als je geen activiteiten wilt;
 • Huiskameridee;
 • Flipperkast, dartpool, kaartavond; klaverjasconcours, game-night;
 • Filmavond, filmfestival, muziekvoorstellingen (jazz, klassiek, bands);
 • Kortavonden, meezingavonden;
 • Lezingen
 • Activiteiten voor jongere kinderen (8 – 12 jarigen), knutselen, houtbewerking;
 • Proeverijen (kaas, bier, wijn), kookworkshops;
 • Dansavond;
 • Een avond waar alle verenigingen zich zouden kunnen presenteren;

Het geeft aan dat er veel wensen/mogelijkheden zijn. De dorpsvereniging gaat op korte termijn inventariseren wat er minimaal (aan spullen) nodig is om te kunnen starten, overleg voeren met de gemeente over aantal noodzakelijke punten, contacten leggen met diverse mensen voor de uitvoering. Het is wel echt de bedoeling op korte termijn de eerste pop-up activiteit te houden. Dan zal er ook contact worden opgenomen met diegenen die zich opgeven/opgegeven hebben om zaken (mede) te organiseren.

 • Dijkenoverleg, door Judith Prins: het dijkenoverleg is een gezamenlijk actie van de dorpsverenigingen Piershil, Zuid-Beijerland en Goudswaard. Het overleg is ongeveer eens per 6 weken, onderwerpen zijn de veiligheid en de infrastructuur. Gaande de jaren merken ze dat ze steeds meer gezien worden als een serieuze gesprekspartner, door politiek, ambtenaren, waterschap etc. Knelpunten blijven het zwaar verkeer, het te hard rijden, het doorgaande verkeer dat van de dijken gebruik maakt, de geringe veiligheid voor andere weggebruikers. Redenen genoeg om in overleg te blijven met diverse partijen.

Andere punten van overleg binnen het dijkenoverleg:

Tijdens de bouw van de windturbines is veel overleg gevoerd over de te verwachten overlast van het bouwverkeer, wat naar idee van het dijkenoverleg zeker heeft bijgedragen aan goede afspraken en het (over het algemeen) goed naleven daarvan.

Het Tiengemeten-fietspad; waarvan de route mede bepaald zou worden via inspraakmogelijkheden. Dat laatste valt in de praktijk tegen, daarom is er door zowel bewoners als vanuit onze dorpsvereniging bezwaar aangegeven tegen de nu voorgestelde route voor de verlenging van het huidige fietspad.

Dossier Leenherenpolder, het realiseren van 100 woningen. Ook hier is het verkeer, niet alleen tijdens de bouw, maar ook het te verwachten extra verkeer als de (40 reguliere en 60 vakantie)woningen eenmaal gerealiseerd zijn, een belangrijk aandachtspunt.

 • Windturbines, een deel van de inwoners ervaart aanzienlijke geluidoverlast. De uitgevoerde onderzoeken geven aan dat het geluid binnen de wettelijk vastgestelde normering valt. Hoewel over de normering en de wijze van metingen verschillende meningen bestaan, betekent dat feitelijk het einde van de mogelijkheden te procederen tegen het in gebruik hebben van de windturbines. Over schadeloosstelling, het gebruik van deze gelden, geluidisolerende maatregelen etc is nog overleg gaande.
 • Jeugd, het is goed je te realiseren dat ondanks het imago van een vergrijzende gemeenschap, alleen Piershil al 400 jongeren telt (tot 25 jaar). En natuurlijk is dit niet een homogene groep, maar wel algemeen gesteld kan worden dat er (veel) te weinig te doen is en/of georganiseerd wordt in samenwerking met of voor deze groep. Ook een algemene wens: benader de jeugd niet als overlast-gevend en zie ze niet als probleem.

Zoals de jongste aanwezige op de bijeenkomst zegt: “wij zijn uiteindelijk wel de toekomst!” Er is dan ook alle reden om bij het organiseren van pop-up-activiteiten rekening te houden en samenwerking te zoeken met deze groep.

 • Openbare ruimte en inrichting, de dorpsvereniging is zeker van plan dit onderwerp de komende periode te bespreken met de gemeente. Waarbij de volgende punten zeker aandacht moeten krijgen: Onderhoud van het openbaar groen; het groen kan wel wat afwisselender; bloembakken; waarom doet het carillon het niet meer?; informatiebord bij entree dorp met wat er te doen is/gaat komen; gebrek aan fiets-en voetpaden; bankjes; het lijkt een heel leuk idee een Bosmanmolen te plaatsen bij een entree van het dorp (is tenslotte werelderfgoed en waarom dan niet te zien in Piershil?); openbare verlichting.
 • Het Havenplan in samenhang met inrichting dorp wordt kort besproken. Het plan (herinrichting van het gebied rondom de haven, al dan niet woningbouw, het open maken van de haven) raakt weliswaar af en toe op de achtergrond, maar is niet van de baan. Er lijken ook nog steeds mogelijkheden, gezamenlijk met grootschalige plannen waarmee het Havenbedrijf zijn verplichtingen rondom natuurbouw moet nakomen, werkzaamheden te combineren, onder het motto: werk met werk maken.
 • Communicatie en bezorgklachten Kompas, we zijn van plan een themanummer van de Piershilse krant te wijden aan “verenigingen”, waarbij ook aandacht zal zijn voor verenigingen die niet binnen Piershil aanwezig zijn, maar wel een heel specifieke sport/activiteit vertegenwoordigen.

De dorpsvereniging Piershil maakt zich zowel richting Kompas als naar de gemeente (die er ons inziens belang bij heeft dat de gemeentelijke info voor alle inwoners beschikbaar is) er hard voor dat het Kompas bij alle inwoners bezorgd wordt. Momenteel zijn er veel klachten over de bezorging buiten de dorpskernen.

 • Overleg met de gemeente, de rol en taak van de dorpsvereniging is “vastgelegd” in een nog met de gemeente Korendijk afgesloten convenant. De komende tijd zal dit met de gemeente Hoeksche Waard worden overlegd en aangepast aan de huidige situatie.
 • Zaken die ook aan de orde komen:1910 Openbare vergadering DVP
  • . diverse aanwezigen spreken hun teleurstelling erover uit dat het allemaal zo lang moet duren, gaat moeizamer dan bij het veelbelovende begin leek;
  • . samenwerking met bv een Oranjevereniging wordt gemist, zo meldt de zaal;
  • . even komt het onderwerp “zonneweide” aan bod, de mening van de dorpsvereniging hierover (een onderwerp waarbij de voorzitter vanwege persoonlijk belang niet aan de discussie deelneemt) is dat het onderdeel moet zijn van een groter plan/visie over hoe je dorp en dorpsentrees eruit zouden moeten zien; “postzegelplannetjes” zijn oi een minder goed idee. Eerst beleid, visie en criteria, daarna behandelen van aanvragen.

Met dank aan alle aanwezigen en de gemeente wordt de avond afgesloten.