28 september Korendijkse Nazomerkriebels

Ook dit jaar worden de Korendijkse Nazomerkriebels gehouden op de IJsbaan in Piershil (Kade 26)

Een evenement met o.a.historische voertuigen, live muziek, kramen, eten en drinken en vooral heel veel gezelligheid.

Natuurlijk is er ook voor de kids van alles te beleven, zoals een springkussen, pony rijden en voor de allerkleinsten is er een zandhoop met allerlei speelgoed.

Nieuw dit jaar is de kinderversie van de Kop van Jut.

Kortom, er is van alles te beleven voor de hele familie.

En de toegang is gratis! 

Dijkenoverleg uit zorgen en doet suggesties over Tiengemeentepad

Nu het eerste gedeelte van het Tiengemetenpad gereed is, wil het Dijkenoverleg, een werkgroep van de dorpsverenigingen van Piershil en Goudswaard en inwoners van Zuid-Beijerland, in een brief aan de gemeente Hoeksche Waard zijn zorgen t.a.v. het verdere traject onder de aandacht brengen. Het Dijkenoverleg doet verder suggesties over het ontwerp en de inrichting van het nog aan te leggen traject van deze fietsroute. Hierbij wordt onder meer verwezen naar het “Fietsplan Hoeksche Waard 2018 – 2026” dat in 2018 door de toen nog 5 gemeenten is opgesteld.

De werkgroep wijst er in een aantal randvoorwaarden voor het verdere ontwerp op, dat het fietspad vooral bedoeld moet zijn voor de inwoners (waaronder veel scholieren) en voor recreatief fietsverkeer. Het mag geen snelfietspad worden en moet bijdragen aan de oplossing van de vele onveilige situaties en fietsknelpunten die er nu nog bestaan in de westhoek van de Hoeksche Waard.

Themadag “Hoeksche Waard Zoemt” levert talrijke ideeën op

Op 16 april heeft de gemeente Hoeksche Waard de themadag  “Hoeksche Waard Zoemt”  georganiseerd met als centraal thema de insectendiversiteit in de Hoeksche Waard.

Verschillende waardmakerteams discussieerden over onderwerpen zoals duurzaamheid, klimaatbestendigheid, vitale dorpen, innovatieve landbouw, actieve samenleving en omgevingskwaliteit. Eén van de resultaten van deze dag was een snelkookpansessie, die een lijst met ideeën opleverde om deze onderwerpen meer onder de aandacht te brengen en concreet in te vullen.

Piershilse Krant 15

Piershilse Krant   No. 15 / april 2019

INHOUD:

– Ideeën en informatie-avond over de toekomst van (het gemeentehuis in) Piershil

– Houtskoolschets voor de dorpskern van Piershil

– Voorzieningen om mee te starten

– Piershilse huiskamerkwis

– Tiengemetenpad

– Agenda

Houtskoolschets voor de dorpskern en het gemeentehuis van Piershil

 

Op basis van de in het najaar 2018 gehouden enquête, de bespreking hiervan tijdens de jaarvergadering en de in maart 2019 gehouden ideeën- en informatie-avond, heeft de dorpsvereniging een zg. “Houtskoolschets voor de dorpskern van Piershil” opgesteld met daarin een eerste uitwerking van de ideeën en de opzet van een gefaseerde aanpak voor de realisatie van deze ideeën. De dorpsvereniging wil zo snel mogelijk tot een concrete invulling komen zodat het voormalige gemeentehuis niet te lang leeg blijft staan en we samen met  de gemeente, met Heemzicht en met de inwoners van Piershil stap voor stap de dromen en plannen kunnen gaan verwezenlijken.

De houtskoolschets is inmiddels voorgelegd aan wethouder Paul Boogaard en ideeënmakelaar Laura Hazewindus van gemeente Hoeksche Waard.

OBS ‘t Kraaienest staat stil bij de Tweede Wereldoorlog

De leerlingen van groep 5 t/m 8 van OBS “‘t Kraaienest” leerden de afgelopen weken alles over de moderne geschiedenis. Dit project sluiten we aan het eind van deze week af. Donderdag  18 april gaan we nog naar het herdenkingsmonument in Piershil om een bloemstuk neer te leggen. Dit monument heeft de school geadopteerd.

Op 4 mei zullen er op deze plek 2 kinderen, uit groep 8, namens ‘t Kraaienest een gedicht voordragen voor de slachtoffers die gevallen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste deel Tiengemetenpad geopend

Op 10 april werd het eerste gedeelte van het Tiengemetenpad geopend. Het begin- en eindpunt zijn bekend maar het overige traject ligt nog niet vast.

Enkele inwoners van Piershil gaven aan dat ze niet begrepen dat er wel budget is voor de aanleg van een mooi fietspad terwijl de onveiligheid op de dijk- en polderwegen maar blijft voortbestaan.

Hierdoor kwam het Dijkenoverleg op het idee om het fietspad over de Sluisjesdijk en het Zwartsluisje te laten lopen. Er zijn met de vorkenstructuur vergaande plannen voor de ontsluiting van Goudswaard en dan zou de dijk afgesloten kunnen worden voor alle verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. Zie bijgevoegd kaartje uit het Algemeen Dagblad van 10 april 2019. De dorpsvereniging Piershil steunt dit idee. Hiermee komt er een mooie en veilige fiets- en wandelroute over de rustieke dijk en neemt de leefbaarheid voor de aanwonenden toe.

 

Ook komt er nog een overleg met gemeente, Staatsbosbeheer en de dorpsvereniging Piershil over de mogelijkheden voor wandelaars met honden bij het Piershilsche bos.

Men vreest voor overlast als het Tiengemetenpad drukker wordt. Bijvoorbeeld aan een afgezet losloopgebied voor honden.

Het hele AD-artikel over de opening leest u hier

Inspraak Dijkenoverleg Korendijk tijdens gemeenteraad Hoeksche Waard (12-3-2019)

Vanwege de aanhoudende verkeersproblematiek op de oude dijken in Piershil, Goudswaard en Zuid-Beijerland heeft Judith Prins opnieuw ingesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering van Hoeksche Waard op 12 maart jl.

De zorgen van de bewoners van de dijkhuizen nemen steeds verder toe:

  1. Een voortdurende toename van zwaar en (te) snel rijdend verkeer
  2. Extra zwaar verkeer vanwege diverse uitbreidingsprojecten in het westelijk deel van de Hoeksche Waard (op dit moment staat de bouw van 100 nieuwe woningen in Nieuw-Beijerland op de rol)

De tekst van Judith tijdens de inspraak vindt u hier.

Ook zijn er diverse korte en middellange termijn oplossingen door het Dijkenoverleg aangedragen.

Het AD schonk eveneens uitgebreid aandacht aan de problematiek.

Ideeën- en informatieavond: veel belangstelling en nieuwe ideeën

Piershil Leeft!.

Dat bleek uit de flinke belangstelling voor de ideeën en informatieavond die op 7 maart 2019 door de Dorpsvereniging Piershil werd georganiseerd.

De ca. 85 belangstellenden werden bijgepraat over de vorderingen sinds de jaarvergadering van oktober 2018. Vervolgens werd het nieuwe logo dat voor de dorpsvereniging is ontwikkeld gepresenteerd. Hierin zijn naast de doelstelling van de dorpsvereniging ook verschillende elementen van het oude logo terug te vinden.

Na een uitgebreide rondgang door het gebouw konden alle aanwezigen hun wensen

Informatie-avond.

en ideeën inbrengen voor een nieuwe bestemming van het gemeentehuis in Piershil.

 

Daarna kon iedereen met gekleurde stickertjes aangeven wat hij of zij het belangrijkste vindt om daadwerkelijk re realiseren.

 

 

 

Er werd dan ook druk gediscussieerd, nieuwe voorstellen gedaan  en volop ‘gestickerd’.

Ook de pers was aanwezig om verslag te doen van deze avond, zoals u hier kunt lezen.

We kunnen terugkijken op een geslaagde avond.

De dorpsvereniging is nu volop aan de slag om alle wensen verder uit te werken. We houden u op de hoogte!