Doelstelling

Dorpsvereniging Piershil


DOEL een leefbaar Piershil

De Dorpsvereniging Piershil is in het jaar 2000 opgericht onder de naam “Stichting SwaneBlake”.
In de akte van oprichting zijn de doelstellingen en werkwijze van de Dorpsvereniging beschreven.

Tot de belangrijkste doelstellingen behoort het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de leefbaarheid in Piershil.

Onder het behoud en de verbetering van de leefbaarheid wordt in dit verband onder andere verstaan:

 • het behouden en versterken van landschappelijke en architectonische waarden
 • het verbeteren van de fysieke wegeninfrastructuur (begaanbaarheid, verkeersveiligheid en minimalisering van overlast)
 • het scheppen van evenwicht tussen bedrijvigheid, recreatie en de woonfunctie van het gebied
 • het versterken van de sociale samenhang
 • het behouden en verbeteren van voorzieningen zoals scholen en winkels, die de leefbaarheid van Piershil vergroten en het welzijn van de inwoners ten goede komen.

PLATFORM voor interactie en samenwerking

De Dorpsvereniging wil een platform zijn voor de inwoners van Piershil voor het uitwisselen van ideeën en wensen, die onder de inwoners leven. Hiertoe wordt onder andere tenminste eenmaal per jaar een openbare vergadering gehouden, waarop de activiteiten en plannen van de Dorpsvereniging worden toegelicht en in interactie met de inwoners nieuwe wensen en ideeën worden uitgewisseld, nieuwe plannen kunnen worden gepresenteerd en initiatieven ontplooid met betrekking tot bovengenoemde zaken.

Ook via de Piershilse Krant, de website en sociale media worden de inwoners geïnformeerd over de ontwikkelingen rond bepaalde actuele thema’s en activiteiten, die door de dorpsvereniging worden ontplooid. Iedereen wordt daarbij uitgenodigd hierop te reageren en met suggesties te komen en – liever nog – mee te denken en te werken aan de verschillende acties.

Er zijn diverse contacten en overlegvormen met de andere Dorpsverenigingen binnen de gemeente Korendijk om elkaars doelen en visies te versterken.

Dorpsvereniging Piershil wil een verbinding vormen naar de verschillende overheden en daarin inwoners ondersteunen bij hun vragen en initiatieven. Door de gemeente Korendijk wordt deze brugfunctie zeer op prijs gesteld en in 2015 is als onderstreping hiervan een convenant opgesteld tussen de Gemeente en de Dorpsvereniging.

Hierin erkent de Gemeente de Dorpsvereniging als officiële gesprekspartner en onderkennen beide het belang van overleg en samenwerking. In het convenant is o.a. vastgelegd, dat de Dorpsvereniging ‘gevraagd en ongevraagd’ inbreng kan leveren m.b.t. het gemeentelijk beleid, zowel bij de voorbereiding als de uitvoering van dit beleid.

De Dorpsvereniging is nadrukkelijk geen ‘verlengstuk’ van de overheid en heeft geen binding met de politieke partijen.

ACTIVITEITEN en initiatieven

De  Dorpsvereniging probeert vraagstukken nuchter en praktisch te benaderen. Tot de thema’s waarmee de Dorpsvereniging zich de laatste jaren heeft bezig gehouden behoren o.a.:

 • Het initiatief om de haven van Piershil weer een open verbinding met het Spui te geven.
 • Het aankaarten bij diverse overheden van de verkeersproblematiek t.g.v. het steeds zwaarder wordende verkeer op de smalle dijken.
 • Het behartigen van de belangen van de inwoners bij de door de provincie opgelegde verplichting tot het plaatsen van windturbines.

Verder ontwikkelt de Dorpsvereniging initiatieven om de saamhorigheid en het onderlinge contact tussen inwoners te versterken o.a. door:

 • De organisatie van een jaarlijkse kunst- en cultuurmarkt
 • Schoonmaakacties om zwerfvuil te verzamelen
 • In contact treden met en bekendheid geven aan diverse werkgroepen  en organisaties, die gericht zijn op bepaalde meer specifieke aspecten, die de leefbaarheid bevorderen
 • Publicitaire ondersteuning van diverse andere initiatieven zoals de jaarlijkse Burendag, het maandelijkse Repair Café en andere plaatselijke evenementen.

Momenteel onderzoeken we op welke wijze de inwoners van Piershil meer direct betrokken kunnen worden bij de Dorpsvereniging. We denken daarbij aan het werven van leden en het komen tot een gekozen bestuur.

Als u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten van de Dorpsvereniging kunt u zich aanmelden voor de NIEUWSBRIEF

Als u een bijdrage wilt leveren en/of deel wilt nemen aan de activiteiten van de Dorpsvereniging, nodigen we u van harte uit een berichtje te sturen naar info@swaneblake.nl