Categorie: Verkeersproblematiek

Overzicht besluiten, rapporten, verslagen, etc. m.b.t de Ontsluiting HW-West

De gemeente Hoeksche Waard organiseert een aantal participatiebijeenkomsten van  over het nieuwe Mobiliteitsplan  (13 februari 2024 in Dorpshuis De Swaensvoet, Nieuw-Beijerland). Het “Dijkenoverleg” heeft hiervoor een overzicht opgesteld van de vele  overleggen, rapporten, besluiten, etc. die  zij hebben verzameld over de al jaren slepende verkeersproblematiek in het westelijke deel van de Hoeksche Waard.

Dit overzicht kunt u hier downloaden.
Meer informatie over de verkeersproblematiek vindt u in het dossier Verkeersproblematiek.

Dorpsvereniging Piershil uit zorgen over Tiengemetenpad

De Dorpsvereniging Piershil heeft in een brief aan Burgemeester en Wethouders zorgen en bezwaren geuit over het inspraak- en besluitvormingsproces van de gemeente Hoeksche Waard m.b.t. de aanleg van het Tiengemetenpad. De dorpsvereniging vraagt zich onder andere af voor wie het fietspad nu eigenlijk bedoeld is en hoe zich dat verhoudt met de planning van het te volgen tracé.

De dorpsvereniging dringt er met klem op aan, dat de gemeente in nauw overleg met betrokkenen en geïnteresseerden dit tracé vast stelt.

Dijkenoverleg uit zorgen en doet suggesties over Tiengemeentepad

Nu het eerste gedeelte van het Tiengemetenpad gereed is, wil het Dijkenoverleg, een werkgroep van de dorpsverenigingen van Piershil en Goudswaard en inwoners van Zuid-Beijerland, in een brief aan de gemeente Hoeksche Waard zijn zorgen t.a.v. het verdere traject onder de aandacht brengen. Het Dijkenoverleg doet verder suggesties over het ontwerp en de inrichting van het nog aan te leggen traject van deze fietsroute. Hierbij wordt onder meer verwezen naar het “Fietsplan Hoeksche Waard 2018 – 2026” dat in 2018 door de toen nog 5 gemeenten is opgesteld.

De werkgroep wijst er in een aantal randvoorwaarden voor het verdere ontwerp op, dat het fietspad vooral bedoeld moet zijn voor de inwoners (waaronder veel scholieren) en voor recreatief fietsverkeer. Het mag geen snelfietspad worden en moet bijdragen aan de oplossing van de vele onveilige situaties en fietsknelpunten die er nu nog bestaan in de westhoek van de Hoeksche Waard.

Eerste deel Tiengemetenpad geopend

Op 10 april werd het eerste gedeelte van het Tiengemetenpad geopend. Het begin- en eindpunt zijn bekend maar het overige traject ligt nog niet vast.

Enkele inwoners van Piershil gaven aan dat ze niet begrepen dat er wel budget is voor de aanleg van een mooi fietspad terwijl de onveiligheid op de dijk- en polderwegen maar blijft voortbestaan.

Hierdoor kwam het Dijkenoverleg op het idee om het fietspad over de Sluisjesdijk en het Zwartsluisje te laten lopen. Er zijn met de vorkenstructuur vergaande plannen voor de ontsluiting van Goudswaard en dan zou de dijk afgesloten kunnen worden voor alle verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. Zie bijgevoegd kaartje uit het Algemeen Dagblad van 10 april 2019. De dorpsvereniging Piershil steunt dit idee. Hiermee komt er een mooie en veilige fiets- en wandelroute over de rustieke dijk en neemt de leefbaarheid voor de aanwonenden toe.

 

Ook komt er nog een overleg met gemeente, Staatsbosbeheer en de dorpsvereniging Piershil over de mogelijkheden voor wandelaars met honden bij het Piershilsche bos.

Men vreest voor overlast als het Tiengemetenpad drukker wordt. Bijvoorbeeld aan een afgezet losloopgebied voor honden.

Het hele AD-artikel over de opening leest u hier

Inspraak Dijkenoverleg Korendijk tijdens gemeenteraad Hoeksche Waard (12-3-2019)

Vanwege de aanhoudende verkeersproblematiek op de oude dijken in Piershil, Goudswaard en Zuid-Beijerland heeft Judith Prins opnieuw ingesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering van Hoeksche Waard op 12 maart jl.

De zorgen van de bewoners van de dijkhuizen nemen steeds verder toe:

  1. Een voortdurende toename van zwaar en (te) snel rijdend verkeer
  2. Extra zwaar verkeer vanwege diverse uitbreidingsprojecten in het westelijk deel van de Hoeksche Waard (op dit moment staat de bouw van 100 nieuwe woningen in Nieuw-Beijerland op de rol)

De tekst van Judith tijdens de inspraak vindt u hier.

Ook zijn er diverse korte en middellange termijn oplossingen door het Dijkenoverleg aangedragen.

Het AD schonk eveneens uitgebreid aandacht aan de problematiek.

Vergroting van de veiligheid op Piershilse dijken.

Werkzaamheden Molendijk/Steegjesdijk in Piershil

Waterschap Hollandse Delta start op 14 november 2018 met het aanbrengen van verkeersremmende en veiligheidsvergrotende maatregelen op de Molendijk en Steegjesdijk in Piershil.

Deze werkzaamheden hangen nauw samen met de gevoelde onveilige situatie sinds de afsluiting van de Spuiweg.

Het “Dijkenoverleg Korendijk” heeft zich samen met de gemeente Korendijk de laatste maanden intensief ingezet om de onveilige situatie bij de provincie en het waterschap aan te kaarten.

Waterschap Hollandse Delta heeft eerder dit jaar besloten de Spuiweg af te sluiten, omdat door het bijzondere bouwverkeer vanwege de bouw van windmolens de verkeersveiligheid van met name fietsers niet meer geborgd kan worden.

Het waterschap is met de gemeente in gesprek gebleven en heeft de reacties vanuit de omgeving gezien en gehoord. Alhoewel de omleidingsroute via de Molendijk en Steegjesdijk verkeerstechnisch is ingericht en berekend op het extra verkeer, wordt de situatie als onveilig ervaren.

Uitvoering maatregelen

Het waterschap heeft nu besloten om een aantal van de werkzaamheden aan de Molendijk en Steegjesdijk, die op de planning stonden voor na 2022, naar voren te halen. (meer…)

Transportplan Windmolens Spui

Transportplan Windmolens Spui

In overleg met de initiatiefnemer en de werkgroep Dijkenoverleg Korendijk is de transportroute voor de aanleg van de windturbines vastgelegd.

Helaas was de optie over water niet haalbaar vanwege de aanpassingen die aan de loswal, dijk en oever gedaan moesten worden. Dit zou extra bouwverkeer genereren en het was kostbaar. Deze optie is daardoor dan ook niet geheel onderzocht.

In eerste instantie was men van plan om via afslag Numansdorp en over de dijken te rijden. Gelukkig heeft de werkgroep Dijkenoverleg dit weten te voorkomen en heeft men hun argumenten ter harte genomen.

De transportroute is nu als volgt… (voor een duidelijker kaartje zie 1805 Transportplan  )

Via de afrit Oud Beijerland, N217, Buitenom, Steegjesdijk, Molendijk, Spuiweg… zie

Woningen die dicht langs deze route wonen zijn benaderd door het Dijkenoverleg en komen in aanmerking voor een voor- en nameting en trillingsmeter. Voor meer informatie neem contact op met Judith Prins (judith@prinsjes.com)

Indien u meer informatie wil kunt u dat vinden op de website van Windpark Spui

http://www.windparkspui.nl/nieuws/transportroute-gekozen

http://www.windparkspui.nl/

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief. Zo wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en wanner welke onderdelen vervoerd gaan worden.

Via deze link kunt u zich aanmelden https://www.windparkspui.nl/

Mocht u klachten hebben over bouwverkeer dat zich niet aan de route houdt, graag firma en/of kenteken doorgeven aan Judith Prins (judith@prinsjes.com)