Categorie: Verkeersproblematiek

Eerste deel Tiengemetenpad geopend

Op 10 april werd het eerste gedeelte van het Tiengemetenpad geopend. Het begin- en eindpunt zijn bekend maar het overige traject ligt nog niet vast.

Enkele inwoners van Piershil gaven aan dat ze niet begrepen dat er wel budget is voor de aanleg van een mooi fietspad terwijl de onveiligheid op de dijk- en polderwegen maar blijft voortbestaan.

Hierdoor kwam het Dijkenoverleg op het idee om het fietspad over de Sluisjesdijk en het Zwartsluisje te laten lopen. Er zijn met de vorkenstructuur vergaande plannen voor de ontsluiting van Goudswaard en dan zou de dijk afgesloten kunnen worden voor alle verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. Zie bijgevoegd kaartje uit het Algemeen Dagblad van 10 april 2019. De dorpsvereniging Piershil steunt dit idee. Hiermee komt er een mooie en veilige fiets- en wandelroute over de rustieke dijk en neemt de leefbaarheid voor de aanwonenden toe.

 

Ook komt er nog een overleg met gemeente, Staatsbosbeheer en de dorpsvereniging Piershil over de mogelijkheden voor wandelaars met honden bij het Piershilsche bos.

Men vreest voor overlast als het Tiengemetenpad drukker wordt. Bijvoorbeeld aan een afgezet losloopgebied voor honden.

Het hele AD-artikel over de opening leest u hier

Inspraak Dijkenoverleg Korendijk tijdens gemeenteraad Hoeksche Waard (12-3-2019)

Vanwege de aanhoudende verkeersproblematiek op de oude dijken in Piershil, Goudswaard en Zuid-Beijerland heeft Judith Prins opnieuw ingesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering van Hoeksche Waard op 12 maart jl.

De zorgen van de bewoners van de dijkhuizen nemen steeds verder toe:

  1. Een voortdurende toename van zwaar en (te) snel rijdend verkeer
  2. Extra zwaar verkeer vanwege diverse uitbreidingsprojecten in het westelijk deel van de Hoeksche Waard (op dit moment staat de bouw van 100 nieuwe woningen in Nieuw-Beijerland op de rol)

De tekst van Judith tijdens de inspraak vindt u hier.

Ook zijn er diverse korte en middellange termijn oplossingen door het Dijkenoverleg aangedragen.

Het AD schonk eveneens uitgebreid aandacht aan de problematiek.

Vergroting van de veiligheid op Piershilse dijken.

Werkzaamheden Molendijk/Steegjesdijk in Piershil

Waterschap Hollandse Delta start op 14 november 2018 met het aanbrengen van verkeersremmende en veiligheidsvergrotende maatregelen op de Molendijk en Steegjesdijk in Piershil.

Deze werkzaamheden hangen nauw samen met de gevoelde onveilige situatie sinds de afsluiting van de Spuiweg.

Het “Dijkenoverleg Korendijk” heeft zich samen met de gemeente Korendijk de laatste maanden intensief ingezet om de onveilige situatie bij de provincie en het waterschap aan te kaarten.

Waterschap Hollandse Delta heeft eerder dit jaar besloten de Spuiweg af te sluiten, omdat door het bijzondere bouwverkeer vanwege de bouw van windmolens de verkeersveiligheid van met name fietsers niet meer geborgd kan worden.

Het waterschap is met de gemeente in gesprek gebleven en heeft de reacties vanuit de omgeving gezien en gehoord. Alhoewel de omleidingsroute via de Molendijk en Steegjesdijk verkeerstechnisch is ingericht en berekend op het extra verkeer, wordt de situatie als onveilig ervaren.

Uitvoering maatregelen

Het waterschap heeft nu besloten om een aantal van de werkzaamheden aan de Molendijk en Steegjesdijk, die op de planning stonden voor na 2022, naar voren te halen. (meer…)

Transportplan Windmolens Spui

Transportplan Windmolens Spui

In overleg met de initiatiefnemer en de werkgroep Dijkenoverleg Korendijk is de transportroute voor de aanleg van de windturbines vastgelegd.

Helaas was de optie over water niet haalbaar vanwege de aanpassingen die aan de loswal, dijk en oever gedaan moesten worden. Dit zou extra bouwverkeer genereren en het was kostbaar. Deze optie is daardoor dan ook niet geheel onderzocht.

In eerste instantie was men van plan om via afslag Numansdorp en over de dijken te rijden. Gelukkig heeft de werkgroep Dijkenoverleg dit weten te voorkomen en heeft men hun argumenten ter harte genomen.

De transportroute is nu als volgt… (voor een duidelijker kaartje zie 1805 Transportplan  )

Via de afrit Oud Beijerland, N217, Buitenom, Steegjesdijk, Molendijk, Spuiweg… zie

Woningen die dicht langs deze route wonen zijn benaderd door het Dijkenoverleg en komen in aanmerking voor een voor- en nameting en trillingsmeter. Voor meer informatie neem contact op met Judith Prins (judith@prinsjes.com)

Indien u meer informatie wil kunt u dat vinden op de website van Windpark Spui

http://www.windparkspui.nl/nieuws/transportroute-gekozen

http://www.windparkspui.nl/

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief. Zo wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en wanner welke onderdelen vervoerd gaan worden.

Via deze link kunt u zich aanmelden https://www.windparkspui.nl/

Mocht u klachten hebben over bouwverkeer dat zich niet aan de route houdt, graag firma en/of kenteken doorgeven aan Judith Prins (judith@prinsjes.com)

 

 

Zorg om de dijken i.v.m. de bouw van de windturbines aan het Spui.

 

Nu de Raad van State het beroep tegen plaatsing van windturbines aan het Spui heeft afgewezen, lijkt weing de bouw meer in de weg te staan. Omdat de bouw van de 5 enorme windturbines veel aan- en afvoer van bouwmaterialen met zich mee zal brengen heeft Judith Prins op dinsdag 13 februari jl. tijdens de raadsvergadering van de gemeente Korendijk ingesproken over de vervoersproblematiek. Namens de Dorpsverening Piershil, het Dijkenoverleg, de dorpsverenigingen van Nieuw-Beijerland en Goudswaard en actie Comité Duik in de Dijk uit Zuid Beijerland uitte zij haar grote zorg voor de mogelijke schade aan de dijken en daaraan liggende woningen als dit zware vervoer langs de dijken zal gaan plaatsvinden. Zij hield een vurig pleidooi om alles in het werk te stellen om de aan- en afvoer van (bouw)materialen zoveel mogelijk over water te laten plaatsvinden en over eventueel nieuw aan te leggen(tijdelijke) wegen om zo de nu al overbelaste dijken en wegen zoals de Sluisjesdijk, de Molendijk, de Oudendijk en Zwartsluisje te ontzien.

Zij wees de gemeente nadrukkelijk op de zorgplicht die zij heeft t.o.v. haar inwoners ter voorkoming van schade aan persoonlijke eigendommen (woningen en gebouwen) en de bescherming van het leefklimaat. In de praktijk blijkt het zeer moeilijk om door verkeer toegebrachte schade aan woningen aan te tonen en vergoed te krijgen en “voorkomen is altijd beter dan genezen”.
(meer…)

Historie dossier Verkeer

Binnen de gemeente Korendijk wordt al tientallen jaren overlast ervaren door het verkeer.

Rond 2003 zijn hiervoor het Buitenom en de randweg Zuid Beijerland aangelegd waardoor grote delen van de dijken meer ontlast worden, met name ook door het zware- en landbouwverkeer. Een aantal knelpunten zijn helaas in stand gebleven  (Steegjesdijk / Molendijk richting Goudswaard en Zwartsluisje / Sluisjesdijk Zuid Beijerland / Piershil.

Sinds 2009 hebben een aantal bewoners van de Sluisjesdijk en het Zwartsluisje met name bij de gemeente aandacht gevraagd voor de toenemende overlast. De eerste jaren werden veel punten ontkend en kregen de bewoners telkens te horen dat de infra structuur voldeed. Bij uitbreidingen van bedrijven en nieuwbouw kwam ditzelfde antwoord.

Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen bewoners, waterschap en gemeente. Dit heeft geresulteerd in het verwijderen van een verkeersslinger bij de komgrens met daarvoor in de plaats een wegversmalling, display en een korte periode snelheidscontroles. Ook werd door de gemeente bij de bedrijven aandacht gevraagd en hun verzocht het verkeer terug naar de snelweg via het Buitenom te laten rijden, deze actie is zinloos gebleken.

De bewoners hebben in 2011 Veilig Verkeer Nederland ingeschakeld en deze hebben de situatie onderzocht met de conclusie dat de dijk een Verkeersonveilige situatie  (VOS) was. Hun adviezen heeft de gemeente niet overgenomen.

De bewoners hebben in 2016 een onderzoek gedaan naar de overlast van het Zwartsluisje en de Sluisjesdijk onder bijna alle bewoners. Dit onderzoek is naar diverse overheden en de provincie gestuurd. Ook is dit onderzoek naar de dorpsverenigingen gestuurd en toen is het initiatief genomen om gezamenlijk met het verkeer aan de slag te gaan.

In 2016 heeft de gemeente een onderzoek laten doen naar het vrachtverkeer Zwartsluisje / Sluisjesdijk door XTNT, Gerard Tertoolen. Dit onderzoek is met enkele bewoners besproken en er verder tot nu toe niets mee gedaan. Tijdens deze presentatie gaf de heer Tertoolen aan dat de situatie op Zwartsluisje / Sluisjesdijk onhoudbaar is enkel erger zal worden zonder ingrijpen.

Medio 2017 zijn we met een aantal afgevaardigden van drie dorpsverenigingen start gegaan en hebben diverse gesprekken gevoerd met gemeente, wethouder van Waveren (verantwoordelijk voor verkeer binnen de Hoeksche Waard) en de gedeputeerde verkeer van de Provincie Zuid Holland. Ons is toegezegd dat wij betrokken zouden worden bij het grote onderzoek wat momenteel plaatsvindt binnen de Hoeksche Waard, de zogeheten vorkenstructuur. Helaas is men tot op heden niet deze belofte nagekomen.

In januari 2018 is de werkgroep Dijkenoverleg Korendijk opgericht, vanuit het overleg met Duik in de dijk, Zuid Beijerland en Dorpsvereniging De Coorndijk en Dorpsvereniging Piershil. Tezamen blijft deze werkgroep invloed uitoefenen op de overheden die verantwoordelijk zijn voor de infrastructuur in Korendijk.

Leden zijn:
Bas Hensen, John Bouman en Judith Prins(voorzitter) namens dorpsvereniging Piershil
Ali van der Plas (secretaris), Willy Spaan namens Duik in de dijk , Zuid Beijerland
Jan Carel Dieckman, bewoner Zwartsluisje, Zuid Beijerland
Leonard de Vries en Andrea Graaf namens Coorndijk te Goudswaard

Actuele acties:

  • Contact onderhouden over voortgang (Vorkenstructuur) Verkeers en Vervoersplan / onderzoek Hoeksche Waard breed.
  • Contact gehad met projectleider Fietspaden Provincie Zuid Holland, deze zal in ieder geval bij het brede onderzoek in de Hoeksche Waard onze bevindingen onder aandacht brengen.
  • Aandacht gevraagd voor het vervoer van het windmolenpark, zou via de dijken vervoerd moeten worden en zal vooral op het Zwartsluisje, Sluisjesdijk, Molendijk Piershil en Oudendijk Piershil veel overlast geven (wordt ’s nachts gedaan) en schade kunnen veroorzaken.
  • Informatie verzamelen plan vakantie woningen in Nieuwendijk
  • Informatie verzamelen plan Mosselman, in hoeverre men ook aandacht heeft voor de infrastructuur
  • Informatie verzamelen plan Leenherenpolder, in hoeverre men ook aandacht heeft voor de infrastructuur
  • Plannen van afspraken met nieuwe Dijkgraaf en projectontwikkelaars